REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ LATO LIERAC DR MAX

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest, ALES GROUPE POLSKA Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Nowoursynowska 95 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, wysokość kapitału zakładowego 50. 000 PLN, REGON: 011666259, NIP: 5211070721.,zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „LATO LIERAC DR MAX”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny
5. Konkurs trwa od 1.082021 do 30.09.2021, do godz. 23:59

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie sprzedaży zestawów produktów LIERAC i nagradzanie uczestników konkursu.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem punktu III.2 uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne:
a. zatrudnione (bez względu na podstawę prawną) na stanowisku sprzedawcy u wybranej osoby (fizycznej, prawnej, innej) prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej m.in. produktów marki PHYTO i JOWAE (dalej jako „Punkt Sprzedaży”), z którymi Organizator jest związany umową handlową i
b. które zaakceptowały niniejszy regulamin do dnia 15.06.2021 poprzez pozostawienie danych i zaznaczenie Akceptuję regulamin w formularzu on-line
c. zatrudnione w Punkcie Sprzedaży co najmniej do zakończenia konkursu i wydania nagrody
albo
d. wybrane przez Punkt Sprzedaży w związku z zakończeniem zatrudnienia osoby, która spełniła warunki w podpunktach a i b., na jej miejsce; wskazanie takiej (nowej) osoby powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed zakończeniem konkursu poprzez przesłanie jej danych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
(dalej jako „Uczestnik konkursu”)
2. Uczestnik konkursu, który przed zakończeniem konkursu i wydaniem nagrody nie jest już zatrudniony w Punkcie Sprzedaży (bez względu na przyczynę zakończenia zatrudnienia), traci prawo do udziału w konkursie.
3. W każdym wybranym Punkcie Sprzedaży w konkursie może być tylko jeden Uczestnik konkursu (spełniająca warunki wskazane w punkcie III.1 powyżej).
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się:
a. powstrzymać od dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji oraz od stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
b. nie przekazywać ani nie ujawniać informacji dotyczących tego Konkursu
pod rygorem odpowiedzialności prawnej i wykluczenia z Konkursu.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu z udziału w konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

IV. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na zdobywaniu punktów konkursowych. Uczestnik konkursu zdobywa punkty w zamian za udokumentowaną sprzedaż kosmetyków Lierac:
1 punkt za sprzedaż pacjentowi ZESTAWU produktów LIERAC (załącznik 1)
2. Zadanie konkursowe nie dotyczy produktów pochodzących z tzw. przesunięć międzymagazynowych;

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. W zamian za zdobyte punkty Uczestnik konkursu może otrzymać nagrody w postaci bonów SODEXO
Wg zasady
1 punkt = 10 zł
3 punkty = 40 zł
6 punktów = 100 zł
10 punktów = 150 zł
2. Liczba nagród rzeczowych (cząstkowych i głównych) jest ograniczona. Przewidziano 1000 (słownie: tysiąc sto nagród ) nagród cząstkowych
3. Dodatkowo Uczestnik, który osiągnie najwyższą wartość odsprzedaży zestawów LIERAC – otrzyma nagrodę główną w postaci zestawu produktów LIERAC PREMIUM
4. Integralną częścią każdej z nagród, której wartość rynkowa przekracza 760 zł jest dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody. Suma ta jest obliczana według następującego wzoru:
A = B*C/(100% - B)
gdzie:
A – dodatkowa suma pieniężna,
B – mająca zastosowanie stawka podatku dochodowego w procentach tj. 10%,
C – wartość rynkowa nagrody.
5. Dodatkowa suma pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody. Podatek ten zostanie zapłacony przez Organizatora w terminie wskazanym w odpowiednich przepisach prawa.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne rzeczy (z zastrzeżeniem uprawnienia Organizatora wskazanym w punkcie VI.6.
7. Uczestnik konkursu nie może przenieść prawa do nagrody głównej na inne osoby.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom, którzy osiągną wymaganą do otrzymania nagród punktację i dokonają poprawnego rozliczenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Nagrody cząstkowe przyznawane będą do wyczerpania puli Nagród, według kolejności nadsyłania do Organizatora prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.
3. Warunkiem otrzymania nagród cząstkowych jest przesłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza rozliczeniowego oraz wydruku sprzedaży (w przypadku systemu Kamsoft – wydruk z panelu kontroli) potwierdzającego sprzedaż produktów LIERAC w okresie trwania konkursu wraz z zaznaczoną wybraną nagrodą na adres: konkurs@alesgroupe.com.pl
4. Termin nadsyłania wydruków sprzedaży wraz z wypełnionym formularzem upływa 6.10.2021 do godziny 12:00 (decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail z kompletem dokumentów).
5. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagrody rzeczowej inną nagrodą tego samego typu i o tej samej wartości bez powiadomienia Uczestnika konkursu.

VII. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody cząstkowe będą przesyłane przez Organizatora na adres podany w formularzu, w terminie do 40 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
2. Nagrody główne będą przesyłane przez Organizatora na adres podany w formularzu, w terminie do 90 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
3. Laureaci nagrody głównej zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu w terminie 30 dni roboczych od daty przyznania nagrody.
4. W przypadku 2 lub więcej osób, które zebrały taką samą liczbę punktów uprawniającą do nagrody głównej, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).

VIII. REZYGNACJA Z NAGRODY GŁÓWNEJ

1. W przypadku rezygnacji z nagrody głównej, nagroda przechodzi na kolejnego, Uczestnika LIERAC , który uzyskał kolejno najwyższą ilość punktów i spełnił warunki określone niniejszym Regulaminem. W przypadku 2 lub większej liczby takich Uczestników konkursu, nagroda przechodzi na tego z nich, który wcześniej dokonał zgłoszenia (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).
2. Zgłoszenie rezygnacji z nagrody głównej winno nastąpić do 7 dni od zawiadomienia o przyznaniu nagrody głównej. Jedyną dopuszczoną formą zawiadomienia o rezygnacji, jest przesłanie skanu własnoręcznie podpisanej rezygnacji na adres konkurs@alesgroupe.com.pl

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@alesgroupe.com.pl w terminie do dnia 30.09.2021 (w przypadku listu decyduje data stempla pocztowego).
2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, albo pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem odbywa się w sposób i na zasadach określonych w informacji zawartej w załączniku nr 1 do regulaminu. Dla celów związanych z Konkursem, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu w zawarte w formularzu zgłoszenia (ON-LINE):
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenie w momencie rozliczania konkursu nieuregulowanych wierzytelności punktu sprzedaży na rzecz Organizatora.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny.
5. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem.
7. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 649 61 90.

Załącznik nr 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika konkursu

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest ALES GROUPE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000 (dalej jako „AGP” albo „Administrator”). AGP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.
2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:
• w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm@alesgroupe.com.pl;
• za pośrednictwem poczty: ALES GROUPE POLSKA ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
• osobiście w siedzibie Administratora.
3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Zakres danych, które zbieramy i przetwarzamy, wskazany jest w regulaminie konkursu.
4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
CEL - PODSTAWA PRAWNA - OKRES PRZECHOWYWANIA
Obsługa udziału w konkursie (m.in. przyjęcie Pracy konkursowej, wybór zwycięzcy, wydanie nagrody, oraz korespondencja)
Art. 6(1)(a) RODO – zgoda Uczestnika konkursu
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozliczenia (podatkowe, rachunkowe) związane z wydaniem nagrody.
Art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz stosowne przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych (rachunkowych).

Rozpatrywanie zapytań/reklamacji związanych z udziałem w konkursie.
Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się wykonywaniu obowiązku rozpatrzenia zapytań Uczestnika konkursu.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla załatwienia zgłoszonego przez Ciebie zapytania, ewentualnie przez czas niezbędny do ostatecznego rozstrzygnięcia co do tego, czy jest uzasadniona (np. gdy zdecydujesz się na drogę postępowania sądowego lub polubownego).
5. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych:
w każdym czasie możesz dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz możesz otrzymać kopię danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych:
gdy zauważysz, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.

Prawo usunięcia danych osobowych:
• gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
• gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
• gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe możesz żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
• gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
• dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Sprzeciw:
• Gdy znajdujesz się w szczególnej sytuacji, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 4 powyżej.
• Podkreślenia wymaga jednak to, że Twoje żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się powołujesz nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody:
Zgodę, którą wyraziłeś na przetwarzanie danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.
6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby związane z organizacją konkursu Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom: dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą konkursu), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu), kurierom (doręczenie nagrody).
7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:
• udział w konkursie;
• rozpatrzenie reklamacji związanej z udziałem w konkursie;
• wydanie nagrody (jeżeli prawo do niej nabędziesz zgodnie z regulaminem konkursu).
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

Załącznik 1
Zestawy biorące udział w konkursie - PRODUCT_CODE PRODUCT
7056832 LIERAC HOMME Zestaw ANTI-RIDES Emuls.+ DIOPTI Żel p/oczy - - 50 ml (+15 ml)
7059772 LIERAC HOMME Żel p/prysznic + HOMME DEO dezodorant zest. - 200 ml (+ 50 ml)
7059779 LIERAC HYDRAGENIST Serum dotlen. +Krem dotlen. zest. - 30 ml (+ 50 ml)
7059781 LIERAC HYDRAGENIST Serum dotlen. + Krem-żel dotlen. zest. - 30 ml (+ 50 ml)
7060674 LIERAC PREMIUM Maska intens. p/starzeniowy + Krem jedwabisty p/starzeniowy zest. - 10 ml (+15ml)
7067459 LIERAC Zestaw DERIDIUM Krem c.sucha + DIOPTICREME w prezencie - - 50 ml (+10 ml)
7067462 LIERAC Zestaw DERIDIUM Krem c.normalna + DIOPTICREME w prezencie - - 50 ml (+10 ml)
7067463 LIERAC Zestaw MESOLIFT Krem + DIOPTIFATIGUE Żel w prezencie - - 50 ml (+10 ml)
7067465 LIERAC Zestaw HOMME Pianka d/golenia + Balsam po goleniu - - 150 ml (+75 ml)
7067511 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Żel-krem + HYDRAGENIST Balsam w prezencie - - 50 ml (+ 30ml)
7070353 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw Ultranawilż. mgiełka na dzień dobry + Diopticreme Krem koryg.zmar. - - 100 ml (+10ml)
7071557 LIERAC Zestaw HOMME PREMIUM ANTI-AGE Emulsja + Żel pod prysznic 3w1 w prezencie - - 40 ml (+200 ml)
7071558 LIERAC Zestaw HOMME Energetyzujący żel-krem + żel p/prysznic 3w1 w prezencie - - 50 ml (+200 ml)
7071615 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw Żel-Krem + HYDRAGENIST Maska w PREZENCIE - - 50 ml (+75 ml)
7071618 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw Krem+ Maska w Prezencie - - 50 ml (+75 ml)
7071651 LIERAC Zestaw ZŁOTE PREMIUM Krem jedwabisty - - 50 ml
7072398 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem odż.+ krem p/oczy + serum w prezencie - - 50 ml (+15ml+30ml)
7073608 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Serum d/skóry wokół oczu + Krem w prezencie - - 15 ml (+15 ml)
7074056 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Krem + 3 kosmetyki (opakowania podróżne) - - 50 ml (+10ml+10ml+30ml)
7074057 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem odżywczy + 3 kosmetyki (opakowania podróżne) - - 50 ml (+10ml+10ml+30ml)
7074232 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Krem + 3 kosmetyki w opak.podróżnych - - 50 ml (+10ml+10ml+30ml)
7074806 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Maska+ Mleczko micel.w prezencie - - 75 ml (+30 ml)
7075586 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw Krem nawil.+Maska nawil.w prezencie - - 50 ml (+75 ml)
7075587 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw Żel-krem nawil.+ Maska nawil.SOS w prezencie - - 50 ml (+75 ml)
7075588 LIERAC LIFT INTEGRAL Zestaw Krem lifting.n/noc+Serum lift.powieki i sk.wokół oczu - - 50 ml (+15 ml)
7075589 LIERAC LIFT INTEGRAL Zestaw Krem model.+ Serum lifting.powieki i sk.wokół oczu - - 50 ml (+15 ml)
7075592 LIERAC PREMIUM Zestaw Krem odżyw.+Krem p/oczy w prezencie - - 50 ml (+15 ml)
7075593 LIERAC SUPRA RADIANCE Zestaw Krem odnawiający+Serum p/oczy w prezencie - - 50 ml (+15 ml)
7075594 LIERAC SUPRA RADIANCE Zestaw Krem-żel odnawiaj.+Serum p/oczy rozświetl.w prezencie - - 50 ml (+15 ml)
7075595 LIERAC Zestaw PREMIUM Kuracja + Krem odżywczy Złota edycja w prezencie - - 30 ml (+ 50 ml)
7075598 LIERAC Zestaw DERIDIUM Krem odżywczy + Mleczko micel. d/demakijażu w prezencie - - 50 ml (+200 ml)
7075599 LIERAC HOMME Zestaw Żel p/prysznic + DEO 24H oferta specj. zest. - 200 ml (+ 50 ml)
7075602 LIERAC Zestaw DERIDIUM Krem nawilżaj.+ Mleczko micelar. d/demakijażu w prezencie - - 50 ml (+200 ml)
7075603 LIERAC PREMIUM Zestaw Krem jedwabisty +Krem p/oczy w prezencie - - 50 ml (+15 ml)
7075634 LIERAC ARKESKIN Krem + DIOPTIRIDE Krem pod oczy w prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7075636 LIERAC HYDRAGENIST Bals. odżyw. + HYDRAGENIST Żel pod oczy w prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7075637 LIERAC HYDRAGENIST Krem + HYDRAGENIST Żel pod oczy w Prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7075662 LIERAC HOMME Emulsja ANTI-AGE p/zmarszczkowa+Żel p/prysznic w Prezencie zest. - 50 ml (+200 ml)
7075663 LIERAC ARKESKIN Krem + Balsam do demakijażu w Prezencie zest. - 50 ml
7075679 LIERAC HOMME Bals. nawil. + Żel p/prysznic w Prezencie zest. - 50 ml (+200 ml)
7075682 LIERAC HOMME PREMIUM Emulsja + żel p/oczy w prezencie zest. - 40 ml (+15 ml)
7075689 LIERAC Zest. HOMME PREMIUM Emulsja + Żel p/prysznic+ Deo 24H w prezencie - - 40 ml (+200 ml+ 50 ml)
7076513 LIERAC HOMME Zest. DEO 24H ROLL-ON DUO - - 50 ml (+50 ml)
7077184 LIERAC Zestaw MESOLIFT Serum koryg.obj. zmęcz.+SUNISSIME Sztyft ochr.d/sk.wokół oczu PREZENT - - 30 ml (+3g)
7078213 LIERAC ARKESKIN Krem + LIFT INTEGRAL Maska w PREZENCIE zest. - 50 ml (+75 ml)
7078214 LIERAC ARKESKIN Krem + LIFT INTEGRAL Serum p/oczy w Prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7078597 LIERAC ROSILOGIE Krem regulujący przeciw zaczerwienieniom zest. - 40 ml (+40 ml)
7078598 LIERAC SEBOLOGIE Żel matujący regulujacy sebum zest. - 40 ml (+40 ml)
7078603 LIERAC ARKESKIN Krem + DERIDIUM Krem zest. - 50 ml (+50 ml)
7078768 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem odżywczy + Maska + PREZENT Serum - - 50 ml (+75ml+30ml)
7078769 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem odżywczy + PREZENT Krem pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078772 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem jedwabisty + PREZENT Krem pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078773 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Krem + PREZENT Żel pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078774 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Krem-żel + PREZENT Żel pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078775 LIERAC Zestaw SUPRA RADIANCE Krem + PREZENT Serum pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078776 LIERAC Zestaw SUPRA RADIANCE Krem-żel + PREZENT Serum pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078777 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Krem liftingujący + PREZENT Serum pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078778 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Krem liftingujący Nutri + PREZENT Serum pod oczy - - 50 ml (+15 ml)
7078882 LIERAC MESOLIFT Krem + PREZENT DIOPTIFATIGUE Żel koryg. objawy zmęcz. wokół oczu zest. - 50 ml (+15 ml)
7078883 LIERAC HYDRAGENIST Dotleniające Serum + PREZENTY Żel pod oczy + Mgiełka zest. - 30 ml (+ 15ml +30ml)
7078996 LIERAC HOMME Żel p/oczy p/zmar.+Dezodorant 24H+Kosmet. zest. - 15 ml (+ 50 ml)
7079037 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST NUTRI Krem odż.+żel p/oczy w PREZENCIE - - 50 ml (+15 ml)
7079038 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Maska + Balsam d/ust i mgiełka W PREZENCIE - - 75 ml (+3g+30ml)
7079039 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Serum + MESOLIFT Witaminowy krem W PREZENCIE - - 30 ml (+ 50 ml)
7079040 LIERAC Zestaw ARKESKIN Krem + HYDRAGENIST Krem-żel W PREZENCIE - - 50 ml (+50 ml)
7079041 LIERAC Zestaw ARKESKIN Krem + LUMILOGIE Rozjaśniająca maska W PREZENCIE - - 50 ml (+50 ml)
7079051 LIERAC Zestaw ARKESKIN Krem + HYDRAGENIST Krem W PREZENCIE - - 50 ml (+50 ml)
7079083 LIERAC Zestaw OFERTA SPEC. PREMIUM Cure Kuracja uderz.dawka młodości+ PREMIUM Krem odżywczy - - 1 zest. (30ml+50ml)
7079483 LIERAC ROSILOGIE Koncentrat DWUETAPOWY + Krem GRATIS zest. - 30 ml (+40ml)
7079492 LIERAC LUMILOGIE DWUETAPOWY Koncentrat + Maska GRATIS zest. - 30 ml (+ 50 ml)
7079568 LIERAC Zestaw PREMIUM Oferta Specjalna Cure+Krem p/oczy+Kaps. zest. - 30 ml (+ 15 ml + 30 kapsułek)
7080556 LIERAC LIFT INTEGRAL ZESTAW (Krem 50ml+Mleczko 30ml+Roller z różowego kwarcu) - - 1 zest.
7080557 LIERAC SUPRA RADIANCE ZESTAW (Krem-Żel 50ml+Mleczko 30ml+Roller z różowego kwarcu0 - - 50 ml (+ 30ml)
7080558 LIERAC PREMIUM ZESTAW (Krem odż.50ml+Mleczko 30ml+Roller z różowego kwarcu) - - 1 zest.
7080559 LIERAC ZESTAW HYDRAGENIST (Krem-Żel 50ml+Mleczko 30ml+Roller z różowego kwarcu) - - 1 zest.
7080562 LIERAC ZESTAW CICA-FILLER (Krem 40ml+Mleczko 30ml+Roller z różowego kwarcu) - - 1 zest.
7080569 LIERAC SUNISSIME Emulsja ochronna twarz i dekolt SPF 50+ + Sztyft p/oczy Gratis zest. - 40 ml (+3 g)
7081577 LIERAC HYDRAGENIST Balsam do ust róż + mgiełka w prezencie zest. - 3 g (+30ml)
7081578 LIERAC DERIDIUM Krem nawilżający+DIOPTICREME Krem w prezencie zest. - 50 ml (+10 ml)
7081579 LIERAC MESOLIFT Krem+ DERIDIUM Krem nawilżający w prezencie zest. - 50 ml (+50 ml)
7081582 LIERAC HOMME Pianka do golenia + Żel pod prysznic oferta specjalna zest. - 150 ml (+200ml)
7081583 LIERAC MESOLIFT Krem+MESOLIFT Serum w prezencie zest. - 50 ml (+ 30ml)
7081847 LIERAC Zestaw DERIDIUM Krem nawilż. + ROSILOGIE Krem w Prezencie - - 50 ml (+40 ml)
7081848 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Krem odżywczy + Maska w Prezencie zest. - 50 ml (+75 ml)
7081849 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Krem-Żel +Żel p/oczy w Prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7081853 LIERAC Zestaw CICA-FILLER Żel-Krem + HYDRAGENIST Krem-Żel w prezencie zest. - 40 ml (+50 ml)
7081854 LIERAC Zestaw DERIDIUM Krem odżywczy + DIOPTIRIDE Krem w Prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7081855 LIERAC ZESTAW SUPRA RADIANCE Krem n/noc+ Serum p/oczy w Prezencie zest. - 50 ml (+15 ml)
7081856 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Krem n/noc + Serum p/oczy w Prezencie - - 50 ml (+15 ml)
7081861 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Krem + Żel p/oczy w Prezencie - - 50 ml (+15 ml)
7081863 LIERAC Zestaw CICA-FILLER Krem + HYDRAGENIST Krem w Prezencie - - 40 ml (+50 ml)
7081917 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw rekrutacyjny - - 30 ml (+ 30 ml + 10 ml + 50 ml)
7081918 LIERAC SUPRA RADIANCE Zestaw podróżny - - 30 ml (+15ml+10ml)
7081920 LIERAC HYDRAGENIST Zestaw rekrutacyjny - - 30 ml (+ 30 ml + 10 ml + 50 ml)
7081922 LIERAC CICA-FILLER Zestaw rekrutacyjny - - 30 ml (+ 10 ml + 10 ml)
7082004 LIERAC Zestaw PREMIUM Kuracja+Krem Jedwabisty OFERTA SPECJALNA - - 30 ml (+ 50 ml)
7082005 LIERAC Zestaw PREMIUM KURACJA+Krem Oodżywczy OFERTA SPECJALNA - - 30 ml (+ 50 ml)
7082006 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Serum +Krem NUTRI W PREZENCIE - - 30 ml (+ 50 ml)
7082007 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem Jedwabisty+Krem p/oczy w PREZENCIE - - 50 ml (+15 ml)
7082008 LIERAC Zestaw CICA FILLER Serum +Żel-Krem w PREZENCIE - - 3 amp. po 10 ml + 40 ml
7082013 LIERAC Zesraw SUPRA RADIANCE Serum +Krem w PREZENCIE - - 30 ml (+ 50 ml)
7082031 LIERAC Zestaw LIFT INTEGRAL Serum +Krem W PREZENCIE - - 30 ml (+ 50 ml)
7082041 LIERAC Zestaw PREMIUM Krem Odżywczy+Krem p/oczy w PREZENCIE - - 50 ml (+15 ml)
7082051 LIERAC Zestaw CICA FILLER Serum +Krem w PREZENCIE - - 3 amp. po 10 ml + 40 ml
7082061 LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Serum +Krem w PREZECIE - - 30 ml (+ 50 ml)