Informacje prawne


Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o (zwanej dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 95, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 , spółki zależnej ALES GROUPE, www.alesgroupe.com

Prawa własności intelektualnej związane ze stroną


Strona internetowa Spółki jest pracą intelektualną chronioną prawem własności intelektualnej. Znaki towarowe, rysunki, modelki/modele, fotografie, teksty, ilustracje, logotypy, obrazy ruchome lub nieruchome, udźwiękowione lub nieudźwiękowione, grafiki itp. widniejące na tej stronie internetowej są wyłączną własnością ALES GROUPE, jej spółek zależnych lub osób trzecich, które upoważniły Spółkę do ich powielania i/lub wykorzystania. Żadne prawo do użytkowania nie może być przyznane w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej widniejących na stronie. Spółka zastrzega sobie prawo do zgłaszania wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie/przedstawianie w całości lub w części, adaptacja lub modyfikacja Strony lub jakichkolwiek jej elementów, o jakimkolwiek charakterze i na jakimkolwiek nośniku jest wyraźnie zabronione.

Ograniczenie odpowiedzialności


Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność, dokładność i aktualność informacji zamieszczonych na jej stronie internetowej, jednak wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej są dostarczane stanie „tak jak jest”. Spółka nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji ani za błędy lub pominięcia zawarte na jej stronie internetowej. Wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji ponosi użytkownik.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter lub konsekwencje, spowodowane dostępem lub niemożnością uzyskania dostępu do strony, jak również korzystaniem ze strony i/lub poleganiem na informacjach dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez nią.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać na tej stronie żadnych informacji, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej i w związku z tym zobowiązuje się nie ujawniać za pośrednictwem tej strony żadnych informacji, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z porządkiem publicznym lub zniesławiające.

Strony nienależące do Spółki, a zawierające łącza hipertekstowe do tej strony nie znajdują się pod kontrolą Spółki, co oznacza, że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Te łącza do innych stron nie stanowią w żadnym wypadku aprobaty lub partnerstwa pomiędzy Spółką a tymi stronami, ponieważ posiadają one własne warunki użytkowania i polityki prywatności.

Ochrona danych osobowych


ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony www.phyto.pl jest ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 (dalej jako „Spółka” albo „Administrator”). Spółka jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.


DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.lierac.pl można się kontaktować z Administratorem:
- w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm.dane@alesgroupe.com.pl
- za pośrednictwem poczty: ALES GROUPE POLSKA ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”)

DANE OSOBOWE

Spółka może przetwarzać następujące Państwa dane osobowe (które możecie Państwo podać, gdy zdecydujecie się na kontakt w postaci przesłania do nas wiadomości e-mail na adres podany w zakładce „KONTAKT”): imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, miejsce zamieszkania.

Spółka może przetwarzać także Państwa dane osobowe szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia. Może to mieć miejsce wtedy, gdy takie dane podacie Państwo w wiadomości e-mail (gdy np. w ten sposób chcecie nas poinformować o skutku stosowania dystrybuowanych przez nas produktów).

Spółka przetwarza także Państwa dane osobowe takie jak imię, adres e-mail i wiek, gdy za pośrednictwem formularza na stronie: www.lierac.pl zdecydujecie się Państwo na otrzymywanie od nas wiadomości dotyczących naszych produktów i usług (tzw. newsletter). Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Państwa danych osobowych przed cofnięciem zgody, jest zgodne z prawem (patrz punkt „Cofnięcie zgody”).

CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane w wiadomości e-mail Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu skontaktowania się z Państwem poprzez udzielenia odpowiedzi na pytanie albo komentarz. Podstawę stanowi nasz uzasadniony interes, którą wyraża się w utrzymaniu kontaktu z Państwem poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6(1)(f) RODO (patrz punkt „Uzasadniony interes”). Dane w Państwa wiadomości e-mail przetwarzamy/przechowujemy do momentu złożenie przez Państwa sprzeciwu.

Jeżeli w wiadomości e-mail podacie Państwo dane o Państwa zdrowiu (np. o skutku zastosowanego kosmetyku), te dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych o zdrowiu jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO). Dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.

Podane w formularzu dotyczącym subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzamy w celu informowania Państwa o bieżącej ofercie obejmującej nasze produkty i usługi. Podstawą jest zgoda, którą wyrażacie Państwo przed wysłaniem waszych danych w celu otrzymywania newslettera, poprzez zaznaczenie pola wyboru z treścią oświadczenia o wyrażeniu zgody (art. 6(1)(a) RODO). Dane przetwarzamy/przechowujemy póki nie cofniecie Państwo swojej zgody na otrzymywanie newslettera.

COFNIĘCIE ZGODY

Zgodę, którą wyraziliście Państwo na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku newslettera oraz danych o zdrowiu w wiadomości e-mail), można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody może nastąpić:
- poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres e-mail: info@lierac.com.pl
- drogą pocztową na adres: ALES GROUPE POLSKA ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

UZASADNIONY INTERES

W przypadku strony www.lierac.pl nasz uzasadniony interes jest podstawą przetwarzania danych, które podajecie Państwo zadając nam pytanie w wiadomości e-mail. Interes ten polega na utrzymaniu z Państwem kontaktu poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych
W każdym czasie możecie Państwo dowiedzieć się które Państwa dane osobowe Administrator przetwarza oraz otrzymać ich kopię.
Prawo sprostowania danych osobowych
Gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres e-mail, bądź inne dane.
Prawo usunięcia danych osobowych
- gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
- gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
- gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
- gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
- dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
- [dotyczy przetwarzania dla którego podstawę stanowi uzasadniony interes Spółki] Gdy znajdą się Państwo w szczególnej sytuacji, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie powyżej;
- podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania).

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować to, że nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania w wiadomości e-mail.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Państwa dane, które przetwarzamy, ani rezultat tego przetwarzania (w postaci zainteresowań, preferencji) nie będą stanowić podstawy dla podejmowania zautomatyzowanej decyzji.

NEWSLETTER 

Informacje, które nam Państwo przekazali, mogą umożliwić nam przesyłanie newslettera, jeśli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę.

W newsletterach tych zawsze podana jest nasza identyfikacja, jak również charakter newslettera. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju informacji, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając na link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole otrzymywanych newsletterów.

Dostęp do strony

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zamknięcia, zawieszenia lub przerwania dostępu do całości lub części strony, w tym m.in. jej treści, funkcji lub czasu dostępności, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

Hosting


Strona internetowa Spółki jest obsługiwana przez spółkę Google z siedzibą pod adresem: 8 Rue de Londres, 75009 Paryż, Francja, tel. +33 (0)1 42 68 53 00

Projekt


Strona została zrealizowana przez agencję Emakina z siedzibą pod adresem: 84 Boulevard Sébastopol, 75003 Paryż, Francja, tel. +33 (0)1 44 54 52 80, hello@emakina.fr