REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Przetestuj NOWOŚĆ – LIERAC MESOLIFT C15”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest, ALES GROUPE POLSKA Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Nowoursynowska 95 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, wysokość kapitału zakładowego 50. 000 PLN, REGON: 011666259, NIP: 5211070721.,zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Przetestuj NOWOŚĆ – LIERAC MESOLIFT C15”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4. Konkurs adresowany jest osób fizycznych, pełnoletnich i posiadających konto w serwisie Instagram, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz z podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób,
5. Zadaniem konkursowym jest wykonać zadania wyrażone w punkcie II.1.d poniżej.
6. Konkurs został ogłoszony w serwisie Instagram na profilu o nazwie @lieracparis_polska (https://www.instagram.com/lieracparis_polska/?hl=pl). Może być komunikowany we wszystkich kanałach komunikacji, z jakich korzysta Organizator konkursu.
7. Konkurs trwa od 22.10 do 08.12.2020, do godz. 23:59 przy czym etap I Konkursu będzie trwał do dnia 29.10. 2020 r. roku do godz. 23:59, a etap II Konkursu będzie trwał do dnia 08.12.2020 roku do godziny 23:59.

II. WARUNKI UCZESTNITCTWA W KONKURSIE

1. Warunkami udziału w konkursie są łącznie:
a. pełnoletność,
b. posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram (zgodnym z regulaminem serwisu Instagram),
c. wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie,
d. opublikowanie:
- Etap I: w postaci komentarza pod postem Organizatora ogłaszającym konkurs, odpowiedź na pytanie: „ Dlaczego chcesz przetestować nowość LIERAC MESOLIFT C15? (dalej jako „Praca konkursowa”},
- Etap II: zdjęcia nagrody na swoim profilu Instagram z użyciem hasztagów #MojaMocLierac #LieracMesoliftC15 oraz wypełnienia ankiety wynikowej poprzez udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte oraz na jedno pytanie otwarte, zwanej dalej „Odpowiedzią w Ankiecie Wynikowej”, zawarte w ankiecie wynikowej, najpóźniej do dnia 08.12.2020r. (dalej jako „Praca konkursowa”},
e. rozpoczęcie obserwowania konta @lieracparis_polska,
Osoba która spełni wszystkie wyżej wymienione warunki jest uczestnikiem konkursu (dalej jako „Uczestnik konkursu”).
2. Uczestnik konkursu może opublikować więcej niż jedną Pracę konkursową jednak może być nagrodzony tylko raz.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów (dalej: „Etap”):
a) Etap I Konkursu jest przeprowadzony w formie posta opublikowanego w serwisie Instagram na profilu o nazwie @lieracparis_polska. Zadaniem uczestnika jest wyrażone w w punkcie II.1.d powyżej.
b) Etap II Konkursu jest przeprowadzany za pomocą strony internetowej: www.lierac.com.pl. Uczestnicy Etapu I, którzy spełnią wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie i zostaną zakwalifikowani do Etapu II przez Komisję otrzymają za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w wiadomości prywatnej po zakończeniu Etapu I zaproszenie do uczestnictwa w Etapie II. Zadanie uczestnika jest wyrażone w punkcie II.1.d powyżej.
2. Zgłoszenia w ramach Etapu I będą przyjmowane do 29.10.2020 r., do końca dnia (godz. 23:59).
3. Z Etapu I Komisja wyłoni 20 osób (zwanych dalej „Testerami”), które udzieliły najlepszych i najciekawszych w ocenie Komisji odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Testerzy zostaną zaproszeni do udziału w Etapie II oraz otrzymają 1szt. Lierac MESOLIFT C15 Koncentrat (2ampułki x15ml)
4. Zaproszenia do Etapu II Organizator roześle Testerom za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w przesyłce produktu na adres podany w wiadomości prywatnej.
5. Każdy z Testerów otrzyma 1 produkt – Lierac MESOLIFT C15 Koncentrat (2ampułki x15ml). Wysyłka produktów nastąpi maksymalnie 7 dni od zakończenia Etapu I. Za wysyłkę Lierac MESOLIFT C15 (2ampułki x15ml) odpowiada Organizator. Wysyłka nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Odbiór produktu jest dla Uczestnika warunkiem koniecznym udziału w Etapie II.
6. W celu wykonania zadania konkursowego w ramach Etapu II, Tester musi:
a) Odebrać Lierac MESOLIFT C15 Koncentrat (2ampułki x15ml) przesłany przez Organizatora od przedstawiciela Poczty Polskiej/firmy kurierskiej lub w stosownej placówce;
b) Przetestować Lierac MESOLIFT C15 Koncentrat (2ampułki x15ml).
c) W trakcie testowania nagrody – produktu testowego, nie później niż do dnia 24.11.2020, każdy z Testerów otrzyma wiadomość email na adres podany w wiadomości prywatnej, zawierającą link do ankiety wynikowej Testu oraz instrukcję i termin jej wypełnienia. Testerzy są zobowiązani do wypełnienia ankiety wynikowej poprzez udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte oraz na jedno pytanie otwarte, zwanej dalej „Odpowiedzią w Ankiecie Wynikowej”, zawarte w ankiecie wynikowej, najpóźniej do dnia 08.12.2020r.
d) opublikować zdjęcie nagrody na swoim profilu Instagram z użyciem hasztagów #MojaMocLierac #LieracMesoliftC15
7. W przypadku, jeżeli Tester nie wypełni ankiety wynikowej w terminie wskazanym zgodnie z § IV ust. 8 powyżej, Organizator może żądać zwrotu nagrody – zestawu testowego.
8. Po zakończeniu Etapu II, Komisja dokona oceny prawidłowości i wykonania Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 3 zwycięskie Prace.
9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona pod postem konkursowym na profilu Instagram @lieracparis_polska w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz zostanie zakomunikowana w tym terminie laureatom Konkursu „Testerom” za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w wiadomości prywatnej.

IV. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK

1. Poprzez spełnienie warunków wskazanych w punkcie II.1 Uczestnik konkursu wyraża zgodę (udziela licencji, dalej jako „Licencja”) na nieopłatne, nieograniczone w czasie oraz bez ograniczeń terytorialnych korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie zmian do Pracy konkursowej oraz jej adaptację, tłumaczenie, przeróbkę (dalej jako „Opracowania”),
b. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej i Opracowań w całości lub części każdą techniką (w tym: drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
c. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej i Opracowań poprzez:
i. wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
ii. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
iii. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
iv. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy konkursowej i Opracowania w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
2. Organizator może upoważnić inną osobę do korzystania z Pracy konkursowej i Opracowania w zakresie wynikającym z Licencji.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
a. przysługuje mu pełnia autorskich praw do wszystkich tych elementów Pracy konkursowej, które spełniają cechy utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz, że Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich,
b. wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
W razie, gdy Praca konkursowa narusza prawa osób trzecich Uczestnik gwarantuje i zapewnia, że osoba ta nie będzie żądać od Organizatora spełnienia świadczenia (naprawienia szkody lub innego). W przypadku takim Uczestnik jest zobowiązany jest do spełnienia świadczenia we własnym imieniu
4. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie prze Organizatora praw zależnych do Opracowań. Organizator może zezwolić innej osobie na wykonywanie tych praw, jak również przenieść na tę osobę prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
5. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej osoby wskazanej jako zwycięzca. W zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej. Nabycie praw następuje z chwilą wydania Nagrody Konkursowej i nie wymaga zawarcia odrębnej umowy (o przeniesienie praw autorskich)
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej (zarówno w odniesieniu do Licencji jak i w odniesieniu do praw przeniesionych na Organizatora).
7. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do wykonywania autorskich praw osobistych. Organizator może udzielić innej osobie dalszego pełnomocnictwa do wykonywania osobistych praw autorskich. Uczestnik zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa.
8. Do Prac konkursowych nie mają zastosowania przepisy prawa autorskiego dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wprowadzał zmian do Pracy konkursowej, którą już zamieścił (opublikował).

IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY I PRZYZNANIE NAGRODY

1. Konkurs może wygrać 23 (Etap I – 20; Etap II – 3) Uczestników Konkursu - autorów najciekawszych Prac Konkursowych
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do oceny Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. Wybór zwycięzcy Konkursu spośród Uczestników konkursu będzie następował na podstawie oceny kreatywności Pracy konkursowej poprzez powołaną w tym celu komisję konkursową, składającą się osób delegowanych przez Organizatora, według jego uznania (dalej jako „Komisja”)
3. Do zadań Komisji należy także stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie
4. Decyzja Organizatora o tym, kto wygrał Konkurs oraz o przyznaniu nagród konkursowych jest ostateczna i zapadnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5. Nagrodą w Konkursie jest:
Etap I: 20szt, dla każdego zwycięzcy 1szt, LIERAC MESOLIFT C15 Koncentrat (2 ampułki x 15ml) Wartość nagrody zestawu wynosi 230 zł brutto oraz kwota w wysokości 16 zł, która zostanie w całości przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody. Podatek ten zostanie pobrany i opłacony przez Organizatora w imieniu Uczestnika konkursu w zgodnie z prawem.
Etap II: 3szt, dla każdego zwycięzcy 1szt, Zestaw LIERAC MESOLIFT C15 Koncentrat (2 ampułki x 15ml) i LIERAC MESOLIFT Reminalizujący krem (40ml) Wartość nagrody zestawu wynosi 380 zł brutto oraz kwota w wysokości 33 zł, która zostanie w całości przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody. Podatek ten zostanie pobrany i opłacony przez Organizatora w imieniu Uczestnika konkursu w zgodnie z prawem.
6. Uczestnicy Konkursu, którzy wygrali Konkurs, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora najpóźniej w terminie 2 dni od daty wyłonienia zwycięzców poprzez publikację ich imion i nazwisk/nicku na stronie https://www.instagram.com/lieracparis_polska/?hl=plw komentarzu pod postem konkursowym.
7. Wydanie nagród nastąpi w terminie do 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców poprzez wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem wydania nagrody jest podanie w tym czasie przez Uczestnika adresu do wysyłki nagrody w postaci wiadomości prywatnej nadesłanej do @lieracparis_polska https://www.instagram.com/lieracparis_polska/?hl=pl
8. Uczestnik Konkursu, który wygrał Konkurs, traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie tego Uczestnika Konkursu,
c. Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
9. Wszelkie terminy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym miało miejsce zdarzenie będące początkiem biegu terminu.
10. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem odbywa się w sposób i na zasadach określonych w informacji znajdującej się pod adresem https://tiny.pl/7dbbk. Dla celów związanych z Konkursem, Organizator przetwarza wymienione poniżej dane osobowe Uczestnika konkursu:
- imię i nazwisko,
- nazwa konta (Instagram),
- avatar (Instagram),
- wizerunek (fotografia),
- adres pocztowy.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.