REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIOSNA LIERAC PHYTO JOWAE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest, ALES GROUPE POLSKA Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Nowoursynowska 95 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, wysokość kapitału zakładowego 50. 000 PLN, REGON: 011666259, NIP: 5211070721.,zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „WIOSNA LIERAC PHYTO JOWAE”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa od 1.04.2021 do 30.04.2021, do godz. 23:59

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie sprzedaży produktów marek LIERAC PHYTO JOWAE i nagradzanie uczestników konkursu.

III. UCZESTNITCTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem punktu III.2 uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne:
a. zatrudnione (bez względu na podstawę prawną) na stanowisku sprzedawcy u wybranej osoby (fizycznej, prawnej, innej) prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej m.in. produktów marki LIERAC (dalej jako „Punkt Sprzedaży”), z którymi Organizator jest związany umową handlową i
b. które zaakceptowały niniejszy regulamin do dnia 30.03.2021 poprzez pozostawienie danych i kliknięcie Akceptuje regulamin w formularzu on-line
c. zatrudnione w Punkcie Sprzedaży co najmniej do zakończenia konkursu i wydania nagrody
albo
d. wybrane przez Punkt Sprzedaży w związku z zakończeniem zatrudnienia osoby, która spełniła warunki w podpunktach a i b., na jej miejsce; wskazanie takiej (nowej) osoby powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed zakończeniem konkursu poprzez przesłanie jej danych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
(dalej jako „Uczestnik konkursu”)
2. Uczestnik konkursu, który przed zakończeniem konkursu i wydaniem nagrody nie jest już zatrudniony w Punkcie Sprzedaży (bez względu na przyczynę zakończenia zatrudnienia), traci prawo do udziału w konkursie.
3. W każdym wybranym Punkcie Sprzedaży w konkursie może być tylko jeden Uczestnik konkursu (spełniająca warunki wskazane w punkcie III.1 powyżej).
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się:
a. powstrzymać od dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji oraz od stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
b. nie przekazywać ani nie ujawniać informacji dotyczących tego Konkursu pod rygorem odpowiedzialności prawnej i wykluczenia z Konkursu.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu z udziału w konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

IV. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na zdobywaniu punktów konkursowych. Uczestnik konkursu zdobywa punkty w zamian za udokumentowaną sprzedaż kosmetyków Lierac Phyto JOWAE :
1 punkt za sprzedaż pacjentowi po cenie brutto 160 zł (po rabatach)
2. Zadanie konkursowe nie dotyczy produktów pochodzących z tzw. przesunięć międzymagazynowych;

V.  NAGRODY W KONKURSIE

1. W zamian za zdobyte punkty Uczestnik konkursu może otrzymać nagrody rzeczowe spośród rzeczy znajdujących się na liście (załącznik nr 3).
2. Liczba nagród rzeczowych (cząstkowych i głównych) jest ograniczona. Przewidziano 1100 (słownie: tysiąc sto nagród ) nagród cząstkowych – średnio 100 sztuk każdej z nagród.
3. Dodatkowo 9 Uczestników konkursu (po 1 z każdego regionu sprzedaży AGP – region sprzedaży Lierac Jednostka podziału terytorium Polski, ze względu za zewnętrzne regiony sprzedażowe Ales Groupe Polska sp. z o.o.), którzy zdobędą największą liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów, otrzyma nagrody główne – zestaw MESOLIFT KREM+SERUM MESOLIFT C15
4. Integralną częścią każdej z nagród, której wartość rynkowa przekracza 760 zł jest dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody. Suma ta jest obliczana według następującego wzoru:
A = B*C/(100% - B)
gdzie:
A – dodatkowa suma pieniężna,
B – mająca zastosowanie stawka podatku dochodowego w procentach tj. 10%,
C – wartość rynkowa nagrody.
5.  Dodatkowa suma pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody. Podatek ten zostanie zapłacony przez Organizatora w terminie wskazanym w odpowiednich przepisach prawa.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne rzeczy (z zastrzeżeniem uprawnienia Organizatora wskazanym w punkcie VI.6.
7. Uczestnik konkursu nie może przenieść prawa do nagrody głównej na inne osoby.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom, którzy osiągną wymaganą do otrzymania nagród punktację i dokonają poprawnego rozliczenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Nagrody cząstkowe przyznawane będą do wyczerpania puli Nagród, według kolejności nadsyłania do Organizatora prawidłowo wypełnionych zgłoszeń
3. Warunkiem otrzymania nagród cząstkowych jest przesłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza rozliczeniowego oraz wydruku sprzedaży (w przypadku systemu Kamsoft – wydruk z panelu kontroli) potwierdzającego sprzedaż produktów LIERAC w okresie trwania konkursu wraz z zaznaczoną wybraną nagrodą na adres: konkurs@alesgroupe.com.pl
4. Termin nadsyłania wydruków sprzedaży wraz z wypełnionym formularzem upływa 21.05.2021 (decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail z kompletem dokumentów).
5. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagrody rzeczowej inną nagrodą tego samego typu i o tej samej wartości bez powiadomienia Uczestnika konkursu.

VII. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody cząstkowe będą przesyłane przez Organizatora na adres podany w formularzu, w terminie do 40 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
2. Nagrody główne będą przesyłane przez Organizatora na adres podany w formularzu, w terminie do 90 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
3. Laureaci nagrody głównej zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu w terminie 30 dni roboczych od daty przyznania nagrody
4. W przypadku 2 lub więcej osób, które zebrały taką samą liczbę punktów uprawniającą do nagrody głównej, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).

VIII. REZYGANCJA Z NAGRODY GŁÓWNEJ

1.  W przypadku rezygnacji z nagrody głównej, nagroda przechodzi na kolejnego, Uczestnika z tego samego Regionu sprzedaży LIERAC , który uzyskał kolejno najwyższą ilość punktów i spełnił warunki określone niniejszym Regulaminem. W przypadku 2 lub większej liczby takich Uczestników konkursu, nagroda przechodzi na tego z nich, który wcześniej dokonał zgłoszenia (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).
2. W przypadku braku w danym Regionie sprzedaży Uczestników konkursu, którzy osiągnęli wymagane minimum punktów, nagroda przechodzi na Uczestników z Regionu sprzedaży z którego zgłoszono najwyższą liczbę Uczestników konkursu spełniających warunek wymaganego minimum punktowego. Nagroda zostaje przyznana temu z nich, który:
a. nie otrzymał jeszcze nagrody głównej,
b. w przypadku 2 lub większej liczby takich Uczestników konkursu, nagroda zostaje przyznana temu z nich, który wcześniej dokonał zgłoszenia (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).
3. Zgłoszenie rezygnacji z nagrody głównej winno nastąpić do 7 dni od zawiadomienia o przyznaniu nagrody głównej. Jedyną dopuszczoną formą zawiadomienia o rezygnacji, jest przesłanie skanu własnoręcznie podpisanej rezygnacji na adres konkurs@alesgroupe.com.pl

IX. POSTĘPOWANIE REKAMACYJNE

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@alesgroupe.com.pl w terminie do dnia 30.05.2021 (w przypadku listu decyduje data stempla pocztowego).
2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, albo pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem odbywa się w sposób i na zasadach określonych w informacji zawartej w załączniku nr 1 do regulaminu. Dla celów związanych z Konkursem, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu w zawarte w formularzu zgłoszenia (ON-LINE):
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenie w momencie rozliczania konkursu nieuregulowanych wierzytelności punktu sprzedaży na rzecz Organizatora.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny.
5. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem.
7. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 649 61 90.

Załącznik nr 3 - LISTA NAGRÓD

1. bon SODEXO 10 ZŁ
2. e-bon BIEDRONKA 20 zł
3. e-bon H&M 50 zł
4. e-bon DUKA 50 zł
5. e-bon FRISCO 50 zł
6. e-bon ALLEGRO 50 zł
7. e-bon ZALANDO 50 zł
8. karta APART 100 zł
9. karta TK MAXX 100 zł
10. karta EMPIK 100 zł
11. karta SEPHORA 100 zł