REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIOSNA LIERAC

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest, ALES GROUPE POLSKA Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Nowoursynowska 95 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, wysokość kapitału zakładowego 50. 000 PLN, REGON: 011666259, NIP: 5211070721.,zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „WIOSNA LIERAC”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa od 15.03.2021 do 15.05.2021, do godz. 23:59

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie sprzedaży produktów marki LIERAC i nagradzanie uczestników konkursu.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem punktu III.2 uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne:
a. zatrudnione (bez względu na podstawę prawną) na stanowisku sprzedawcy u wybranej osoby (fizycznej, prawnej, innej) prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej m.in. produktów marki LIERAC (dalej jako „Punkt Sprzedaży”), z którymi Organizator jest związany umową handlową i
b. które zaakceptowały niniejszy regulamin do dnia 30.03.2021 poprzez pozostawienie danych i kliknięcie Akceptuje regulamin w formularzu on-line
c. zatrudnione w Punkcie Sprzedaży co najmniej do zakończenia konkursu i wydania nagrody
albo
d. wybrane przez Punkt Sprzedaży w związku z zakończeniem zatrudnienia osoby, która spełniła warunki w podpunktach a i b., na jej miejsce; wskazanie takiej (nowej) osoby powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed zakończeniem konkursu poprzez przesłanie jej danych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
(dalej jako „Uczestnik konkursu”)
2. Uczestnik konkursu, który przed zakończeniem konkursu i wydaniem nagrody nie jest już zatrudniony w Punkcie Sprzedaży (bez względu na przyczynę zakończenia zatrudnienia), traci prawo do udziału w konkursie.
3. W każdym wybranym Punkcie Sprzedaży w konkursie może być tylko jeden Uczestnik konkursu (spełniająca warunki wskazane w punkcie III.1 powyżej).
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się:
a. powstrzymać od dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji oraz od stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
b. nie przekazywać ani nie ujawniać informacji dotyczących tego Konkursu pod rygorem odpowiedzialności prawnej i wykluczenia z Konkursu.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu z udziału w konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

IV. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na zdobywaniu punktów konkursowych. Uczestnik konkursu zdobywa punkty w zamian za udokumentowaną sprzedaż kosmetyków Lierac:
1 punkt za sprzedaż pacjentowi po cenie brutto 160 zł (po rabatach)
2. Zadanie konkursowe nie dotyczy produktów pochodzących z tzw. przesunięć międzymagazynowych;

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. W zamian za zdobyte punkty Uczestnik konkursu może otrzymać nagrody rzeczowe spośród rzeczy znajdujących się na liście (załącznik nr 3).
2. Liczba nagród rzeczowych (cząstkowych i głównych) jest ograniczona. Przewidziano 1100 (słownie: tysiąc sto nagród ) nagród cząstkowych – średnio 100 sztuk każdej z nagród.
3. Dodatkowo 9 Uczestników konkursu (po 1 z każdego regionu sprzedaży AGP – region sprzedaży Lierac Jednostka podziału terytorium Polski, ze względu za zewnętrzne regiony sprzedażowe Ales Groupe Polska sp. z o.o.), którzy zdobędą największą liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów, otrzyma nagrody główne – zestaw MESOLIFT KREM+SERUM MESOLIFT C15.
4. Integralną częścią każdej z nagród, której wartość rynkowa przekracza 760 zł jest dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody. Suma ta jest obliczana według następującego wzoru:

A = B*C/(100% - B)
gdzie:

A – dodatkowa suma pieniężna,
B – mająca zastosowanie stawka podatku dochodowego w procentach tj. 10%,
C – wartość rynkowa nagrody.

5. Dodatkowa suma pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody. Podatek ten zostanie zapłacony przez Organizatora w terminie wskazanym w odpowiednich przepisach prawa.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne rzeczy (z zastrzeżeniem uprawnienia Organizatora wskazanym w punkcie VI.6.
7. Uczestnik konkursu nie może przenieść prawa do nagrody głównej na inne osoby.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom, którzy osiągną wymaganą do otrzymania nagród punktację i dokonają poprawnego rozliczenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Nagrody cząstkowe przyznawane będą do wyczerpania puli Nagród, według kolejności nadsyłania do Organizatora prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.
3. Warunkiem otrzymania nagród cząstkowych jest przesłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza rozliczeniowego oraz wydruku sprzedaży (w przypadku systemu Kamsoft – wydruk z panelu kontroli) potwierdzającego sprzedaż produktów LIERAC w okresie trwania konkursu wraz z zaznaczoną wybraną nagrodą na adres: konkurs@alesgroupe.com.pl
4. Termin nadsyłania wydruków sprzedaży wraz z wypełnionym formularzem upływa 21.05.2021 (decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail z kompletem dokumentów).
5. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagrody rzeczowej inną nagrodą tego samego typu i o tej samej wartości bez powiadomienia Uczestnika konkursu.

VII. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody cząstkowe będą przesyłane przez Organizatora na adres podany w formularzu, w terminie do 40 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
2. Nagrody główne będą przesyłane przez Organizatora na adres podany w formularzu, w terminie do 90 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
3. Laureaci nagrody głównej zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu w terminie 30 dni roboczych od daty przyznania nagrody.
4. W przypadku 2 lub więcej osób, które zebrały taką samą liczbę punktów uprawniającą do nagrody głównej, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).

VIII. REZYGANCJA Z NAGRODY GŁÓWNEJ

1. W przypadku rezygnacji z nagrody głównej, nagroda przechodzi na kolejnego, Uczestnika z tego samego Regionu sprzedaży LIERAC , który uzyskał kolejno najwyższą ilość punktów i spełnił warunki określone niniejszym Regulaminem. W przypadku 2 lub większej liczby takich Uczestników konkursu, nagroda przechodzi na tego z nich, który wcześniej dokonał zgłoszenia (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).
2. W przypadku braku w danym Regionie sprzedaży Uczestników konkursu, którzy osiągnęli wymagane minimum punktów, nagroda przechodzi na Uczestników z Regionu sprzedaży z którego zgłoszono najwyższą liczbę Uczestników konkursu spełniających warunek wymaganego minimum punktowego. Nagroda zostaje przyznana temu z nich, który:
a. nie otrzymał jeszcze nagrody głównej,
b. w przypadku 2 lub większej liczby takich Uczestników konkursu, nagroda zostaje przyznana temu z nich, który wcześniej dokonał zgłoszenia (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail).
3. Zgłoszenie rezygnacji z nagrody głównej winno nastąpić do 7 dni od zawiadomienia o przyznaniu nagrody głównej. Jedyną dopuszczoną formą zawiadomienia o rezygnacji, jest przesłanie skanu własnoręcznie podpisanej rezygnacji na adres konkurs@alesgroupe.com.pl

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@alesgroupe.com.pl w terminie do dnia 30.05.2021 (w przypadku listu decyduje data stempla pocztowego).
2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, albo pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem odbywa się w sposób i na zasadach określonych w informacji zawartej w załączniku nr 1 do regulaminu. Dla celów związanych z Konkursem, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu w zawarte w formularzu zgłoszenia (ON-LINE).
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenie w momencie rozliczania konkursu nieuregulowanych wierzytelności punktu sprzedaży na rzecz Organizatora.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny.
5. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem.
7. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 649 61 90.

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika konkursu

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest ALES GROUPE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000 (dalej jako „AGP” albo „Administrator”). AGP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:
• w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm@alesgroupe.com.pl;
• za pośrednictwem poczty: ALES GROUPE POLSKA ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
• osobiście w siedzibie Administratora.

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Zakres danych, które zbieramy i przetwarzamy, wskazany jest w regulaminie konkursu.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
CEL: Obsługa udziału w konkursie (m.in. przyjęcie Pracy konkursowej, wybór zwycięzcy, wydanie nagrody, oraz korespondencja)
PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(a) RODO – zgoda Uczestnika konkursu
OKRES PRZECHOWYWANIA: Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

CEL: Rozliczenia (podatkowe, rachunkowe) związane z wydaniem nagrody.
PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz stosowne przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
OKRES PRZECHOWYWANIA: Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych (rachunkowych).

CEL: Rozpatrywanie zapytań/reklamacji związanych z udziałem w konkursie.
PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się wykonywaniu obowiązku rozpatrzenia zapytań Uczestnika konkursu.
OKRES PRZECHOWYWANIA: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla załatwienia zgłoszonego przez Ciebie zapytania, ewentualnie przez czas niezbędny do ostatecznego rozstrzygnięcia co do tego, czy jest uzasadniona (np. gdy zdecydujesz się na drogę postępowania sądowego lub polubownego).

5. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych
• w każdym czasie możesz dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz możesz otrzymać kopię danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych
• gdy zauważysz, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.

Prawo usunięcia danych osobowych
• gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
• gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe możesz żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
• gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
• dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Sprzeciw
• Gdy znajdujesz się w szczególnej sytuacji, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 4 powyżej.
• Podkreślenia wymaga jednak to, że Twoje żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się powołujesz nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody
• Zgodę, którą wyraziłeś na przetwarzanie danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby związane z organizacją konkursu Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom: dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą konkursu), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu), kurierom (doręczenie nagrody).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:
• udział w konkursie;
• rozpatrzenie reklamacji związanej z udziałem w konkursie;
• wydanie nagrody (jeżeli prawo do niej nabędziesz zgodnie z regulaminem konkursu).

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

Załącznik nr 3
LISTA NAGRÓD

1. bon SODEXO 10 ZŁ
2. e-bon BIEDRONKA 20 zł
3. e-bon H&M 50 zł
4. e-bon DUKA 50 zł
5. e-bon FRISCO 50 zł
6. e-bon ALLEGRO 50 zł
7. e-bon ZALANDO 50 zł
8. karta APART 100 zł
9. karta TK MAXX 100 zł
10. karta EMPIK 100 zł
11. karta SEPHORA 100 zł